Polityka RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Informacja zgodnie z  art. 13 i 14 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest:

KNIF Zbigniew Mikociak 

z siedzibą:

Jesienna 1, 41-810 Zabrze

NIP: 6411572215, REGON: 273938068

Pani/a dane przetwarzane będą w celu realizacji zleceń i zawartych umów, prowadzenia korespondencji służbowej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku wystawienia faktury na podstawie przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Administrator może przetwarzać dane także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zrealizowania zawartej umowy, czy wystawienia faktury. Jeżeli Pani/a dane nie zostały przekazane administratorowi bezpośrednio, otrzymał je od kontrahenta w imieniu, którego Pan/i działa w zakresie niezbędnym do zrealizowania postanowień umownych/zlecenia (dane kontaktowe). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce prywatności dostępnej na stronie www.knif.pro

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO: informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: 

  KNIF Zbigniew Mikociak  z siedzibą: Jesienna 1, 41-810 Zabrze, NIP: 6411572215, REGON: 273938068,
  adres e-mail: knif2@o2.pl

 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych. 
 3. Jeżeli Pani/a dane osobowe nie zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio, otrzymał je od kontrahenta w imieniu, którego Pan/i działa w zakresie niezbędnym do zrealizowania postanowień umownych/zlecenia (dane kontaktowe).
 4. Administrator będzie przetwarzał Pani/a dane w celu:
  – analizy ofert, zawarcia i realizacji umów oraz zleceń, w szczególności w związku z prowadzoną korespondencją służbową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  – w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  – w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO).
 5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym i dostawcy hostingu, serwera poczty.
 6. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata.
 7. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl).
 9. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania, w szczególności zrealizowania umowy, czy wystawienia faktury.
 10. Pani/a dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.